Skip navigation.

Bondwell 12/14 Programmable Peripheral I.C.'s.

door M.J. Moene

This article was published in Bondwell/ELCI-gg mededelingen, nummer 1, oktober 1987.

Een computer ontleent een deel van zijn gebruiksmogelijkheden aan de op de processor aangesloten peripheral I.C.'s. Dit artikel beschrijft de werking en programmering van een deel van de peripheral I.C.'s van de Bondwell 12/14.

Globale opbouw van de Bondwell 12/14:

+-----+     +-----+   +-------------------------------+
|VIDEO|---------|CRTC |------| Video output         |
+-----+     +-----+   +-------------------------------+
| RAM |      |
+-----+  +-------+     +-------------------------------+
  |    |       +---| Keyboard interface      |
+-----+  |  +-----+ |  +-------------------------------+
| CPU |----+----| PIA |--+
+-----+  |  +-----+ |  +-------------------------------+
      |    |   +---| Centronics parallel interface |
      |    |     +-------------------------------+
      |  +-----+
      +----| CTC |
      |  +-----+
      |    |
      |  +-----+   +-------------------------------+
      +----| SIO |------| RS232 serial interface (2 x) |
      |  +-----+   +-------------------------------+
      |
      |  +-----+   +-------------------------------+
      +----| FDC |------| floppy-diskdrive    (2 x) |
      |  +-----+   +-------------------------------+
      |
      |  +-----+   +-------------------------------+
      +----| DAC |------| Audio output         |
      |  +-----+   +-------------------------------+
      |
      +--- I/O address & data lines


Naam  Functie         I.C.    I/O Adres  Hoofdstuk

CRTC  Video-controller    MC6845   $10..$11  H 1.
CTC  Counter-timer      i8253   $60..$63  H 2.
SIO  Serial interface    Z80 SIO  $40..$43  H 3.
PIA  Parallel interface   MC6821   $3C..$3F  Niet behandeld
FDC  Floppydisk-controller  uPD765   $20..$21  Niet behandeld
DAC  Audio output      MC1408   $50     Niet behandeld

1. Video-controller

1.1. Hardware

CRTC control register address: $10
CRTC data register address : $11

De video-controller dient om van de in de video-buffer opgeslagen ASCII karakters een signaal te maken dat geschikt is voor de video-monitor. Het I.C. genereert bovendien de signalen die nodig zijn voor de cursor. De ASCII karakters uit de video-buffer worden met behulp van een karakter- ROM omgezet in een 'dot matrix' signaal, waaraan tevens de benodigde horizontale en verticale synchronisatie-signalen toegevoegd worden.

De video-buffer is een speciaal deel van het geheugen dat zowel voor de processor als voor de video-controller toegankelijk is. De buffer is twee kilobyte (2048 byte) groot en begint op geheugenadres $F800. Het beeld bevat 25 regels x 80 karakters/regel = 2000 karakters, zodat de laatste 48 byte van de buffer ongebruikt zijn.

Met de video-controller MC 6845 is het in principe mogelijk om hardware- scrolling en -paging toe te passen. Doordat de video-buffer beperkt is tot e'e'n pagina, is dit voor de Bondwell 12/14 niet mogelijk.

De video-controller MC 6845 heeft twee direct toegankelijke registers: het control-register en het data-register. Via het control-register kan een van de achttien program-registers geselecteerd worden. Door lezen van of schrijven naar het data-register wordt de inhoud van het geselecteerde register gelezen dan wel beschreven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de functies van de registers.

Reg. Function        unit     R/W   7 6 5 4 3 2 1 0

AR  Address register   [ -- ]     W   - - - B4 B3 B2 B1 B0
R0  Horizontal total   [char]     W   B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R1  Horizontal displayed [char]     W   B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R2  Hor. sync. position  [char]     W   B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R3  Sync. width      [ -- ]     W   V1 V1 V1 V1 H H H H
R4  Vertical total    [char row ]  W   - B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R5  Vert. total adjust  [scan line]  W   - - - B4 B3 B2 B1 B0
R6  Vertical displayed  [char row ]  W   - B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R7  Vert. sync position  [char row ]  W   - B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R8  Interlace mode & skew [  --  ]  W   - - - - - - I I
R9  Max scan line address [scan line]  W   - - - B4 B3 B2 B1 B0
R10  Cursor start     [scan line]  W   - B P B4 B3 B2 B1 B0
R11  Cursor end      [scan line]  W   - - - B4 B3 B2 B1 B0
R12  Start address (H)   [ -- ]     W   - - B5 B4 B3 B2 B1 B0
R13  Start address (L)   [ -- ]     W   B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R14  Cursor (H)      [ -- ]    R/W   - - B5 B4 B3 B2 B1 B0
R15  Cursor (L)      [ -- ]    R/W   B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
R16  Light pen (H)     [ -- ]     R   - - B5 B4 B3 B2 B1 B0
R17  Light pen (L)     [ -- ]     R   B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

1.2. Software

1.2.1. Beeldherhalingsfrequentie

Bij een 'cold boot' van de Bondwell 12/14 wordt de video-controller zodanig gei"nitialiseerd dat de beeldherhalingsfrequentie 60 Hz bedraagt. Dit is dezelfde frequentie als die van het lichtnet in de Verenigde Staten. Dit is gedaan om het 'golven' van het beeld ten gevolge van interferentie tussen de beeldherhalingsfrequentie en de lichtnetfrequentie tegen te gaan.

Daar in Europa de lichtnetfrequentie 50 Hz is, voldoet deze initialisatie hier niet aan die voorwaarde. Het vervolg beschrijft hoe de beeldherhalingsfrequentie op 50 Hz gebracht kan worden.

Het video-beeld is opgebouwd uit lijnen: in het geval van een 7x9 'dot matrix' voor elke regel 9 lijnen (eventueel vermeerderd met onbeschreven lijnen). Na het schrijven van elke lijn wordt de electronenstraal die het beeld schrijft snel teruggebracht naar het begin van de volgende regel.

Evenzo wordt de electronenstraal na het schrijven van het gehele beeld teruggebracht naar het begin van het beeldscherm linksboven. Zowel de lijnterugslag als de frameterugslag neemt enige tijd inbeslag, zodat dan geen zichtbare informatie weergegeven kan worden. Grafisch voorgesteld:

     K0               K79          K112
     +----------------------------------+-----------------------+
regel 0 |K0               K79|            |
     |                 |   Horizontale   |
     |    Zichtbaar deel      | <--- terugslag ---> |
     |                 |    tijd      |
regel 24 |K1920            K1999|            |
     +----------------------------------+-----------------------+
     |        /\                     |
     |        || Verticale terugslag tijd        |
regel 27 |        \/                     |
     +----------------------------------------------------------+

Voor het programmeren van de video-controller moet de tijd nodig voor de horizontale terugslag uitgedrukt worden in de tijd die nodig is voor het schrijven van e'e'n karakter (K). De tijd nodig voor de verticale terugslag moet worden uitgedrukt in de tijd die nodig is voor het schrijven van e'e'n regel plus die voor een fractie van een regel. Een fractie van een regel is e'e'n lijn van de 7x9 'dot matrix'. Zo wordt de breedte van het zichtbare plus het niet-zichtbare deel van het beeld uitgedrukt karakters , de lengte in regels.

De waarden die in de registers geprogrammeerd moeten worden zijn: Zichtbaar deel beeld + terugslagtijd

Register 0 - horizontal total   : totaal aantal karakters horizontaal -1
Register 4 - vertical total    : totaal aantal gehele regels van beeld -1
Register 5 - vertical total adjust: aantal lijnen in overblijvende fractie
Zichtbaar deel beeld
Register 1 - horizontal displayed : aantal karakters horizontaal
Register 6 - vertical displayed  : aantal regels verticaal

Door de waarde van het totaal aantal regels met een factor 6/5 te vergroten, wordt de totale tijd nodig voor het schrijven van e'e'n beeld met een factor 6/5 vergroot, terwijl het aantal weergegeven regels gelijk blijft. Hierdoor wordt de beeldherhalings-frequentie van 60 Hz teruggebracht tot 50 Hz.

Een gebruikelijke waarde voor 'vertical total' bij een beeldopbouw van 24 regels x 80 kolommen bij 60 Hz is 27 regels. Omrekenen naar 50 Hz geeft: vertical total [50 Hz]= 6/5 * (27+1) -1 geeft 32.6 regels. Om een beeldherhalingsfrequentie van 50 Hz te krijgen voor het Bondwell 12/14 scherm van 25 regels x 80 kolommen is proefondervindelijk een waarde van 34 regels voor 'vertical total' en 0 lijnen voor 'vertical total adjust' gevonden.

Door het veranderen van het totaal aantal regels verschuift het verticale synchronisatiepunt. Dit kan worden gecorrigeerd door de waarde van het 'vertical sync position'-register (Register 7) uitgedrukt in regelnummer aan de nieuwe situatie aan te passen. De nieuwe waarde hiervoor is 28.

1.2.2. Cursor positie

Register 14 en 15 van de CRTC bevatten het adres (nummer) van het karakter waarop de cursor staat: linksboven in het scherm is nummer 0, rechtsonder is nummer 1999 (25 regels x 80 kolommen - 1).

Om de cursor op een bepaalde positie te zetten wordt register R14 gevuld met het high order byte en register R15 met het low order byte van het karakternummer van de gewenste cursorpositie.

Om de cursor positie op te vragen lezen we de registers R14 en R15 uit en vormen van deze twee bytes het karakternummer van de huidige cursorpositie. De schermpositie van de cursor kan dan als volgt bepaald worden: regel= nummer : 80, kolom= nummer - (regel x 80).

Hierna volgen enige programmavoorbeelden voor het manipuleren van de cursorpositie. Het scherm is hierbij als volgt gedefinieerd:

+---------------------------------------------+
| <- schermpositie y,x : 0,0         |
|                       |
|                       |
|  y: 0..LPS-1 (Lines Per Screen -1)    |
|  x: 0..CPL-1 (Characters Per Line -1)  |
|                       |
|                       |
|     schermpositie y,x : LPS-1,CPL-1 -> |
+---------------------------------------------+

cursor(y,x)  : positioneer de cursor op regel y, kolom x.
curpos(y,x)  : bepaal huidige cursorpositie

const CPL= 80;               { Characters per line }
   LPS= 25;               { Lines per screen  }

{ Cursorpositionering gebruik makend van de }
{ cursorbesturings escape sequence     }

procedure cursor(y,x: integer);           { Position cursor at: }
  const ESC = 27;                 {  line y, column x }
  begin                      { position (y,x)   }
   write(chr(ESC),'=',chr(y+32),chr(x+32));
  end;

{ Cursorpositionering direct gebruik makend van de }
{ CRTC cursor control registers     (Noot 3,4) }

procedure cursor1(y,x: integer);
  const MC6845_AD = $10;          { Video controller addr.reg. }
     MC6845_DA = $11;          { Video controller data reg. }
     CURHI = 14;            { Cursor address reg. HO-part }
     CURLO = 15;            { Cursor address reg. LO-part }
  var  number : integer;
  begin
   number := y * CPL + x;         { Calculate character number }
   port[MC6845_AD] := CURHI;       { Cursor High address reg.  }
   port[MC6845_DA] := number div 256;   { MC6845 data register    }
   port[MC6845_AD] := CURLO;       { Cursor Low address register }
   port[MC6845_DA] := number mod 256;   { MC6845 data register    }
  end;

{ Cursor plaatsbepaling gebruik makend van de }
{ CRTC cursor control registers   (Noot 4) }

procedure curpos(var yp,xp: integer);    { Determine current cursor-  }
                      { position          }
  const MC6845_AD = $10;          { Video controller addr.reg. }
     MC6845_DA = $11;          { Video controller data reg. }
     CURHI = 14;            { Cursor address reg. HO-part }
     CURLO = 15;            { Cursor address reg. LO-part }
  var  number,hi,lo : integer;
  begin
   port[MC6845_AD] := CURHI;       { Cursor High address reg.  }
   hi := port[MC6845_DA];         { MC6845 data register    }

   port[MC6845_AD] := CURLO;       { Cursor Low address register }
   lo := port[MC6845_DA];         { MC6845 data register    }

   number := hi * 256 + lo;        { Calculate character number }
   yp := number div CPL;         { Line            }
   xp := number mod CPL;         { Column           }
  end;
1.2.3. Cursorgrootte en -blinking

Register 10 en 11 van de CRTC bevatten de beschrijving van de cursorgrootte en -display-mode.

Bit 5 en 6 van register 10 bepalen de display-mode:
R10 : Bit 6,5 : 0 0 - Non-blink     1 0 - Blink, 1/16 Field rate
         0 1 - Non-display    1 1 - Blink, 1/32 Field rate

Bit 0..4 van de registers 10 en 11 bepalen de grootte van de cursor:
R10 : Bit 0..4 : Start line of cursor   waarde: 0..8
R11 : Bit 0..4 : End line of cursor    waarde: 0..8

'Start line' en 'End line' zijn de nummers van de rijen van de 7x9 'dot matrix' (kolommen x rijen) waaruit de karakters op het scherm zijn opgebouwd.

Programmavoorbeeld om de cursorgrootte en -display-mode in te stellen.

const NON_BLINK  = 0;           { Values for var. frequency  }
    NON_DISPLAY = 1;           { of procedure curshape    }
    CUR_FAST  = 2;
    CUR_SLOW  = 3;
                           { Noot 1,2,4    }
procedure curshape(frequency,first,last : integer);  { Frequency : 0..3 }
                           { First, last: 0..8 }
  const MC6845_AD = $10;          { Video controller addr.reg. }
     MC6845_DA = $11;          { Video controller data reg. }
     CURSTART = 10;          { Cursor address reg. HO-part }
     CUREND  = 11;          { Cursor address reg. LO-part }
  begin                  { Cursor blink and start line }
   port[MC6845_AD] := CURSTART;      { register          }
   port[MC6845_DA] := frequency * 32 + first; { Shift frq. 5 bit left, }
                         { bitwise or with first }
   port[MC6845_AD] := CUREND;       { Cursor end line register  }
   port[MC6845_DA] := last;        { Fill register        }
  end;

2. Counter-timer

2.1. Hardware

CTC data register counter/timer 0: $60
CTC data register counter/timer 1: $61
CTC data register counter/timer 2: $62
CTC control register address : $63

De counter-timer i8253 bevat drie identieke 16 bit down-counters. Elke counter heeft een clock- en gate-input en een output. De klokingangen van de drie counters zijn aangesloten op e'e'n kristal-oscillator met een frequentie van 1,8432 MHz. De gate-inputs van de drie counters zijn verbonden met de +5V. De uitgangen van counter 0 en 1 zijn verbonden met de klokingangen van de Z80 SIO kanaal A (RxCA,TxCA) en B (RxTxCB). De uitgang van counter 2 is verbonden met PIA ingang PA4.

De counter-timer heeft vier registers: een dataregister (read/write) voor elke counter en een control-register (write-only).

Beschrijving van het control-register van de CTC i8253.

  Control-register

  7 6 5 4 3 2 1 0
  | | | | | | | |
  | | | | | | | 0  0 BIN 16 bit binairy counter
  | | | | | | | 1  1 BCD 4 decades BCD counter
  | | | | | | |
  | | | | 0 0 0 mode 0 interrupt on terminal count
  | | | | 0 0 1   1 progr. one shot
  | | | | x 1 0   2 rate generator
  | | | | x 1 1   3 square wave rate generator
  | | | | 1 0 0   4 software triggable strobe
  | | | | 1 0 1   5 hardware triggable strobe
  | | | |
  | | 0 0 read/load 0 counter latching
  | | 0 1      1 msbyte only
  | | 1 0      2 lsbyte only
  | | 1 1      3 lsbyte,msbyte
  | |
  0 0 select counter 0 counter 0
  0 1        1 counter 1
  1 0        2 counter 2
  1 1        3 illegal

De counters kunnen als Binairy Coded Decimal (BCD) en als Binairy (BIN) counter werken. Verder zijn er 6 'operation modes':

 mode 0: interrupt on terminal count,
    1: programmable one-shot,
    2: rate generator,
    3: square wave rate generator,
    4: software triggable strobe,
    5: hardware triggable strobe.

In de Bondwell 12/14 worden de counters 0 en 1 gebruikt voor het genereren van de baudrate van de serial interfaces RS232 port A en RS232 port B. Daartoe moeten de counters in de ('Square Wave') 'Rate Generator Mode' werken (Mode 2 of 3). De counter werkt dan als 'devide by N counter': de waarde van de uitgangsfrequentie van de counter is de ingangsfrequentie, gedeeld door de ingestelde telwaarde.

Het lezen van en het schrijven naar elke counter kan op de volgende manieren gebeuren:

 counter latching: de waarde van de counter wordt 'on the fly' (tijdens het
          tellen) gecopieërd naar een 'latch';
          lees de waarde vervolgens met een van de leesopdrachten,
 msbyte only   : alleen het meest significante byte wordt

          geschreven/gelezen,
 lsbyte only   : alleen het minst significante byte wordt

          geschreven/gelezen,
 lsbyte,msbyte  : eerst wordt het minst significante byte
          geschreven/gelezen, dan het meest significante byte.

2.2. Software

De onderstaande procedure laat zien hoe de i8253 geprogrammeerd kan worden.

procedure timer(number, mode, count, bcd : integer); { Noot 1,2,3,4   }
                           { Number: 0..2   }
                           { Mode : 0..5   }
                           { Count : 0..$FFFF }
                           {  0 --> 2^16 cnts }
                           { Bcd  : 0..1   }
  const i8253_BA = 60;             { Base address      }
     i8253_CR = 63;             { Control register    }
  begin
   port[i8253_CR] := number * 64 + 48 + mode * 2 + bcd;
                 { counter, load LSByte,MSByte, mode, bcd }

   port[i8253_BA + number] := count mod 256;  { Least Significant Byte }
   port[i8253_BA + number] := count div 256;  { Most Significant Byte }
  end;

3. Serial interface

3.1. Hardware

SIO control register channel A address: $40
SIO data register channel A address : $41
SIO control register channel B address: $42
SIO data register channel B address : $43

De Bondwell 12/14 heeft twee RS232 serial-interfaces: RS232-A en RS232-B. De definitie van RS232 (V.24) beschrijft de RS232 signalen en het gebruik van de pinnen van de 25-polige D-connector (voor zover deze pinnen een functie toegewezen gekregen hebben).

De RS232 interface laat zowel synchrone als asynchrone communicatie toe. Bij synchrone communicatie besturen controle-signalen de data-overdracht.

Bij asynchrone communicatie kan de ontvanger aan de datastroom zien wat het begin en einde van een verzonden pakket is. In e'e'n pakket wordt maximaal een byte effectieve data verzonden.

Een veel toegepaste opzet van de RS232-interface om twee computers (Data Communication Equipment, DCE) met elkaar te verbinden is de nul-modem. Deze maakt alleen gebruik van de transmit- receive- en groundverbindingen, zoals hieronder is te zien.

One_side                     Other_side

transmit data     (pin 2) o___ ___o (pin 2) transmit data
                 \/
received data     (pin 3) o___/\___o (pin 3) received data

signal ground/return (pin 7) o________o (pin 7) signal ground/return
De transmit-data signaalvorm ziet er als volgt uit.
- startbit : dit  dient  om  de ontvangende zijde te  kunnen  laten

       synchroniseren met de zendende zijde,
- databits : de eigenlijke data van het pakket (maximaal 8 databits),
- paritybit: dit bit geeft de mogelijkheid de databits te testen op hun

       correctheid; het wordt als volgt berekend:
       even parity: '1' als de som van de databits even is,
       odd parity : '1' als de som van de databits oneven is,
- stopbit : dit geeft het einde aan van het pakket (1 of meer stopbits).

Het startbit is een logische '0', het stopbit een logische '1'. Wanneer er geen data verzonden wordt, is het transmit-data signaal '1'.

Onderstaand figuur geeft de transmit-data signaalvorm weer.

__ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ ___    __ __
 || \   / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/  ||  \   / \/
 ||  \____/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/   ||  \____/\__/\__
    start 0  1  2  3  4  5  6  7  P stop
    |   |              |  |  |
    |   |              |  |  |__ stop-bit(s)
    |   |              |  |_______ parity-bit
    |   |              |___________ data-bit 7
    |   |_______________________________________ data-bit 0
    |______________________________________________ start-bit

De snelheid waarmee het transmit-data signaal de afzonderlijke bits (startbit,databits, etc.) verzendt, wordt uitgedrukt in de baudrate. De baudrate geeft het aantal verzonden bits per seconde: 1 Baud= 1 bit/s. Hierin zijn ook de start-, parity- en stopbits meegerekend.

In de Bondwell 12/14 wordt de RS232 interface verzorgd door de SIO. De zend- en ontvang-klokingangen van kanaal A en B (TxCA,RxCA en RxTxCB) van de SIO zijn verbonden met respectievelijk de timer/counter uitgangen 0 en 1 van de CTC.

Voor elk seriëel kanaal (RS232-A en RS232-B) heeft de SIO twee direct toegankelijke registers: het control-register en het data-register. Via het control-register (Register 0) kunnen nog zeven andere registers (Register 1..7) geprogrammeerd worden om de werking van de SIO te definiëren. Het data-register wordt alleen gebruikt voor het lezen van data die seriëel ontvangen worden en het schrijven van data die seriëel verzonden moeten worden; het wordt dus niet gebruikt voor het programmeren van de SIO.

Onderstaande figuren beschrijven een deel van de registers van de Z80-SIO/0.

Z80 SIO/0 Control registers

  Read register 0            Write register 0

  7 6 5 4 3 2 1 0            7 6 5 4 3 2 1 0
  | | | | | | | |_ Rx buffer full    | | | | | | | |
  | | | | | | |___ int. pending (Ch A)  | | | | | x x x register 0..7
  | | | | | |_____ Tx buffer empty    | | | | |
  | | | | |_______ DCD          | | 0 0 0 null code
  | | | |_________ sync/hunt       | | 0 0 1 send abort(SDLC)
  | | |___________ CTS          | | 0 1 0 res.ext/status interr.
  | |_____________ Tx underrun/EOM    | | 0 1 1 channel reset
  |_______________ break/abort      | | 1 0 0 enable Int.on nxt Rx char
                     | | 1 0 1 reset Tx int.pending
                     | | 1 1 0 error reset
                     | | 1 1 1 return from int.(Ch.A)
                     | |
                     0 0 null code
                     0 1 reset Rx CRC checker
                     1 0    Tx CRC checker
                     1 1    Tx underrun/EOM latch


  Write register 3            Write register 5

  7 6 5 4 3 2 1 0            7 6 5 4 3 2 1 0
  | |      |_ Rx enable        | |  |_______ Tx enable
  | |                   | |
  0 0 Rx 5 bit/char            0 0 Tx 5 bit/char
  0 1  7                 0 1  7
  1 0  6                 1 0  6
  1 1  8                 1 1  8


  Write register 4

  7 6 5 4 3 2 1 0
  | |   | | | |_ parity enable
  | |   | | |___ parity even/oddn
  | |   | |
  | |   0 0 enable sync modes
  | |   0 1  1 stopbit/char
  | |   1 0  1.5
  | |   1 1  2
  | |
  0 0 x1 clock mode
  0 1 x16
  1 0 x32
  1 1 x64

3.2. Software

De SIO kan zowel voor synchrone als voor asynchrone communicatie- protocollen gebruikt worden; hier zal alleen beschreven worden hoe de SIO geprogrammeerd kan worden voor het RS232 asynchrone protocol.

De te programmeren grootheden zijn:

- het aantal databits: 5..8,
- de parity     : no,odd,even,
- het aantal stopbits: 1..2,
- de clock-mode   : het aantal clock-pulsen per verzonden/ontvangen bit,
            x1,x16,x32,x64.

De baudrate wordt bepaald door de gekozen clock-mode en door de instelling van counter/timer 0 voor seriëel kanaal A en van counter/timer 1 voor seriëel kanaal B. Het getal (N) dat geprogrammeerd moet worden in de counter wordt als volgt berekend (zie H2.2.):

        Fin(CTC)      1     |  [1/s]   []     |
     N = ---------------- * --------   | ------- * ------- = [] |
       clock-pulses/bit  baudrate   | [1/bit]  [bit/s]   |


     N = 1.8432 * 10^6 / ((clock-pulses/bit) * baudrate)

Bijvoorbeeld: baudrate is 50 Baud, clock-mode is x16,
dit geeft: N = 1.8432 * 10^6 / (16 * 50) = 2304 (= $900).

Onderstaande procedure laat zien hoe de SIO geprogrammeerd kan worden.

                               { Noot 1,2,4 }

procedure set_sio(channel,clkmode,databits,stopbits,parity : integer);
                 { Channel : 0..1 (channel A, channel B) }
                 { Clkmode : 0..3 (x1,x16,x32,64)    }
                 { Databits: 0..3 (5..7 databits)    }
                 { Stopbits: 1..3 (1,1.5,2 stopbits)   }
                 { Parity : 0,1,3 (no,odd,even parity)  }

  const SIO_BA = 40;         { SIO Base Address         }
  var  sio_cr : integer;       { SIO Control Register       }
  begin
   sio_cr := SIO_BA + channel * 2;  { This channel's control register }

   port[sio_cr] := 4;        { Select register 4:        }
   port[sio_cr] := clkmode * 64 + stopbits * 4 + parity;

   port[sio_cr] := 3;        { Select register 3: Receive mode }
   port[sio_cr] := databits * 64 + 1;{ Databits:bit 6,7; Rx enable:bit 0}

   port[sio_cr] := 5;        { Select register 5: Transmit mode }
   port[sio_cr] := databits * 32 + 8;{ Databits:bit 5,6; Tx enable:bit 3}
  end;

Tot slot

Dit artikel geeft niet het gehele scala weer aan mogelijkheden van de besproken programmable peripheral I.C.'s. Complete informatie over de besproken I.C.'s is uiteraard te vinden in de originele data-sheets.

M.J. Moene
Linnaeusparkweg 46-3
1098 EC Amsterdam
Tel.:020-936378 (bij voorkeur tussen 19:00 en 20:00 uur)
Noot 1:
Om een 'bitwise OR' van twee getallen te bepalen, wordt de +-operator gebruikt; dit kan alleen wanneer de getallen geen '1'-en op dezelfde bitpositie hebben: 1+3=4 <> 1 'bitwise OR' 3=3.
Noot 2:
Voor het verschuiven van een aantal bits in een getal wordt de *-operator gebruikt: 2*1=2 = 1 "schuif-links" 1 bitpositie.
Noot 3:
Voor het scheiden van een integergetal in het 'most significant byte' en het 'least significant byte' wordt in de programmavoorbeelden van de volgende methode gebruik gemaakt:

most_significant_byte = getal / 256,
least_significant_byte = getal modula 256 (=getal - (getal/256)*256).
Noot 4:
De programmavoorbeelden zijn geschreven in de Turbo-Pascal implementatie van Pascal. Door het gebruik van het port-array (port[n]) voor port-I/O voldoen bovenstaande voorbeelden niet aan de definitie van Pascal: op dit punt kunnen er dus verschillen bestaan met andere Pascal-compilers.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Correcties

In het artikel "Bondwell 12/14 Programmable Peripheral I.C.'s." in Bondwell/ELCI-gg mededelingen, nummer 1, oktober 1987, staan enige fouten:

- pagina 7/8, (...DCE):
(Data Communication Equipment, DCE) moet zijn:
(Data Terminal Equipment, DTE),
[Terminal, computer: DTE; modem is bv. DCE].
- pagina 12, - paritybit: moet zijn:
even parity: '1' als de som van de databits oneven is,
odd parity : '1' als de som van de databits even is.
- pagina 14, procedure set_sio:
{ databits: 0..3 (5..7 databits) } moet zijn:
{ databits: 0..3 (5..8 databits) }.
- pagina 15, Noot 4:
getal/256: '/' bedoeld is integer-deling (:),
modula moet zijn modulo.

M.J. Moene

o------o------o